กฎหมายน่ารู้ “ทำแท้ง” ปลอดภัยทำอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย

January 24, 2023

กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ ตามมาตรา 305 (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2565 ประกาศฉบับนี้ ได้กำหนดให้หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่ถือเป็นความผิดทางอาญา แต่หญิงนั้นต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดย คำแนะนำแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้หญิงนั้นได้รับข้อมูลที่รอบด้านก่อนการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ 5 เหตุผลทำแท้งตามกฎหมาย ไม่มีความผิด ถ้าทำโดย #ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม #หญิงยินยอม #ดำเนินการตามข้อบังคับแพทย์สภา ดังนี้ 1.มีครรภ์ต่อไปแล้วจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ 2.มีครรภ์เนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ 3.มีความเสี่ยงมาก/มีเหตุผลทางการแพทย์ที่เชื่อได้ว่าถ้าคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง 4.อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ และหญิงยืนยันทำแท้ง 5.อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ต้องได้รับการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขประกาศกำหนดฯและหญิงยืนยันทำแท้ง ขั้นตอนการตรวจรับคำปรึกษา การทำแท้งหรือการยุติการตั้งครรภ์เป็นปัญหาทั้งทางสังคมทางการแพทย์ และทางกฎหมายที่มีความละเอียดอ่อน รวมทั้งเป็นประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและศีลธรรม ซึ่งถือว่าเป็นความผิดทางอาญาและกำหนดโทษแก่หญิงเพียงฝ่ายเดียวที่ทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก ความผิดฐานทำให้แท้งลูกมีเจตนารมณ์และคุณธรรมทางกฎหมายที่ต้องการคุ้มครองชีวิตของทารกในครรภ์ โดยเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของชีวิตมนุษย์ที่กำลังจะเกิดมาแต่เนื่องจากรากฐานของสังคมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเห็นคุณค่ของชีวิตมนุษย์เพียงเท่านั้น แต่ยังต้องมีปัจจัยอื่นที่สำคัญเป็นรากฐานของสังคมประกอบด้วยเช่นเดียวกับการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตของทารกในครรภ์

ทำแท้งเถื่อนมีผลอย่างไร

January 24, 2023

การทำแท้ง ก็คือการทำให้แท้งลูก ทำให้ลูกออกมาก่อนกำหนดโดยไม่มีชีวิตอยู่นั่นเอง การทำแท้ง เป็นการยุติการตั้งครรภ์ระยะแรกที่ทารกในครรภ์มารดามีอายุครรภ์ก่อนจะถึงวัยที่สามารถคลอดมีชีวิตได้ (viable) คือภายใน 28 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ (ตามที่องค์การอนามัยโลกนิยามไว้) ทำแท้งในอายุครรภ์น้อยจะมีภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าในอายุครรภ์มาก ส่วนใหญ่มักจะทำแท้งภายในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ การทำแท้งเถื่อนวิธีทำแท้งตามสถานที่ทำแท้งเถื่อนมีหลายวิธี ปัจจุบันมียากินที่สามารถทำให้แท้งบุตรได้ เป็นยาควบคุมแล้ว ทำให้มีการลักลอบขายกันราคาแพงมาก ชื่อว่าไซโตเท็ก อย่างไรก็ตาม การกินยาหรือเหน็บยาในอายุครรภ์ 3 เดือนแรกขณะที่รกยังสร้างขึ้นมาไม่เสร็จจะทำให้รกไม่ลอกตัวออกมาเป็นตัวรกทั้งหมดได้ อาจทำให้เลือดออกกะปริดกะปรอยไม่หยุด จนต้องมาพบแพทย์และจำเป็นต้องขูดมดลูกให้เศษรกหลุดจากผนังมดลูกทั้งหมด เลือดจึงจะหยุดได้ การขูดมดลูก อุปกรณ์ที่ใช้คือตัวขูดเนื้อยาวประมาณ 1 ฟุต ตรงปลายก้านจะมีลักษณะคล้ายที่ขูดมะพร้าว ผู้หญิงนั่งบนขาหยั่ง ผู้ทำแท้งจะเปิดแหวกช่องคลอดด้วยเครื่องถ่าง แล้วใช้เครื่องมือยึดปากมดลูกไว้ จากนั้นเอาที่ขูดแหย่เข้าไปขูดในมดลูก ปัญหาที่ตามมาหลังขูดมดลูกมีหลายอย่างคือ หลังทำแท้งแล้วมีปัญหาก็มักจะรอนานเพราะไม่กล้ามาตรวจ กว่าจะตัดสินใจไปพบแพทย์ก็มักจะมาช้ามากจนกระทั่งมีการติดเชื้อที่รุนแรงหรือเสียเลือดไปมากจนกระทั่งอาจทำให้ระบบการแข็งตัวของเลือดผิดปกติไป ผู้ป่วยอาจจะไม่กล้าบอกหมอว่าไปทำแท้งมา อาจจะกลัวแพทย์ต่อว่า จึงมักบอกแพทย์ว่าเป็นอย่างอื่น การรักษาผู้ที่ทำแท้งแล้วเกิดอันตราย แพทย์จะให้ทั้งยาฆ่าเชื้อและวัคซีนบาดทะยัก ทําแท้ง… ผิดกฎหมายตามกฎหมายแล้ว การทำแท้งนั้นไม่ว่าหญิงที่ตั้งครรภ์นั้นจะยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกก็ตาม ผู้ที่ทำให้หญิงนั้นแท้งลูกมีความผิดฐานทำให้หญิงแท้งลูกส่วนตัวผู้หญิง หากทำแท้งเอง หรือยอมให้ผู้อื่นทำแท้งให้ ก็มีความผิดเช่นกัน ที่กฎหมายเขียนอย่างนี้ก็เพื่อคุ้มครองเด็กในท้องนั่นเอง เด็กยังไม่คลอดออกมา ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ก็จะถูกฆ่าปิดปาก กฎหมายเลยมาช่วยไว้ มีหลักแล้วก็ต้องมีข้อยกเว้น กฎหมายเปิดช่องให้หญิงมีครรภ์สามารถทำแท้งได้ […]

Fotolia_92410869_Subscription_Monthly_M

แม่ท้องกับการ ”แท้ง”

January 15, 2023

-การแท้งตามธรรมชาติมีมากถึง 10-15 % ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด ส่วนใหญ่มักเกิดในช่วงอายุครรภ์ 4-20 สัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 13 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์-คุณแม่ตั้งครรภ์ ควรงดบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดโดยเด็ดขาด รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง หรือน้ำยาทำความสะอาดที่ผสมสารเคมี เพื่อป้องกันการแท้ง-หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีเลือดไหลออกทางช่องคลอด ปวดท้องติดต่อกันหลายวัน ท้องไม่โตขึ้นหรือมีขนาดเล็กลง ควรรีบไปพบแพทย์ทันที ปัจจัยเสี่ยงแท้งบุตร-การท้องในคุณแม่ที่อายุมากกว่า 35 ปี-สุขภาพไม่ดี ระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือมีโรคประจำตัวเรื้อรัง-เคยคุมกำเนิดด้วยการใส่ห่วงอนามัยที่มีภาวะแทรกซ้อน-มีประวิตแท้งลูก มาก่อน หรือเคยมีการขูดมดลูกจากสาเหตุอื่นๆ ส่งผลให้ตัวอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโต-มีความเครียดสูง รวมถึงภาวะซึมเศร้าหรือผิดหวังอย่างรุนแรง-ได้รับการกระแทกบริเวณท้อง หรือเกิดอุบัติเหตุโดยตรง-เล่นกีฬาที่มีการกระแทก หรือใช้แรงมาก-คุณแม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หรือติดยาเสพติด อาการที่เป็นสัญญาณว่าแท้ง-มีเลือดไหลออกทางช่องคลอด ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ควรรีบไปพบแพทย์ทันที-ปวดท้องติดต่อกันหลายวัน หรือปวดอย่างรุนแรง เพราะอาจเป็นสัญญาณของ อาการแท้ง-น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ-ท้องไม่โตขึ้นหรือมีขนาดเล็กลง ทั้งๆ ที่อายุครรภ์มากขึ้น-รู้สึกถึงการบีบตัวของมดลูกบ่อยมากขึ้น-อาการต่างๆ หายไปอย่างฉับพลัน เช่น ไม่แพ้ท้อง ทั้งๆ ที่เคยแพ้ท้อง หรืออาเจียนคลื่นไส้อย่างหนัก การป้องกันการแท้ง-ปรึกษาแพทย์ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์-ฝากครรภ์ทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์ รวมถึงบอกประวัติอย่างละเอียด เช่น เคยแท้ง หรือปัจจัยเสี่ยงการแท้งลูกต่างๆ-ลดความเครียด รู้จักปล่อยวาง […]

Screen-Shot-2018-05-10-at-22.07.20-768x490.png

สถานการณ์ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม

January 10, 2023

เนื่องจากสังคมไทย คนส่วนมากยังคงมีความเชื่อว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องต้องห้าม สกปรก และน่าอาย โดยเฉพาะกับวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่พ่อแม่และสังคมคาดหวังให้ทำหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งโรงเรียนส่วนใหญ่มุ่งเน้นความสำเร็จทางการศึกษามากกว่าทักษะในการใช้ชีวิตด้านต่าง ๆ ทำให้เมื่อมีปัญหาหรือข้อข้องใจเกี่ยวกับเพศ วัยรุ่นจึงไม่กล้าปรึกษา ไม่กล้าเล่ากลัวถูกตำหนิ หันไปพึ่งอินเตอร์เน็ตและแลกเปลี่ยนความเห็นกันเองกับเพื่อน มีนักเรียนไทยน้อยกว่า 1 ใน 5 เท่านั้นที่ปรึกษาครูและผู้ปกครอง ถึงแม้จะมีการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน พฤติกรรมด้านการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยก็ถือว่ารุนแรงและน่าเป็นห่วง เนื่องจากเด็กบางส่วนไม่มีความรู้ และบางส่วนไม่เห็นความสำคัญ หรือไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ ไม่รู้วิธีการปฎิเสธเมื่อไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์ปลอดภัย จึงเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเด็กมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาแม่ท้องวัยรุ่น แม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่น เป็นต้น ข้อมูลจากรายงานการคลอดในประเทศไทย พบว่าในปี 2559 มีจำนวนเด็กที่คลอดจากแม่วัยรุ่น อายุ 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 15 ของการคลอดทั้งหมด สูงเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคอาเซียน คิดเป็น 13 เท่าของสิงคโปร์1 แม้จะยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดของจำนวนผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทั้งหมดในประเทศไทย เนื่องจากส่วนหนึ่งยุติการตั้งครรภ์ด้วยการทำแท้ง จำนวนการคลอดในแม่วัยรุ่นที่สูงขึ้นสวนทางกับการเกิดในหญิงวัยอื่นในประเทศไทยที่ลดต่ำลงทุกปี รวมถึงสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่คาดการณ์ว่าในอนาคตอีก 10-20 ปีข้างหน้า […]

อันตรายจากการทำแท้ง

ทำแท้ง อันตรายถึงชีวิตไหม ? มาฟังคำตอบ

March 3, 2021

จากการคาดการณ์อุบัติการณ์ของการทำแท้ง หรือการยุติการตั้งครรภ์ก่อนคลอดทั่วโลกในปี 2010-2014 เผยแพร่โดยสถาบัน Guttmacher ซึ่งเป็นองค์กรที่ศึกษาและวางแผนเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์แห่งสหรัฐอเมริกา พบว่ามีการทำแท้งเกิดขึ้นทั้งหมด 56.3 ล้านครั้ง ในจำนวนนี้เป็นการทำแท้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว 6.7 ล้านครั้ง และในประเทศกำลังพัฒนาถึง 49.6 ล้านครั้ง สำหรับในประเทศไทย ยังมีข้อจำกัดในการทำแท้ง หญิงตั้งครรภ์จะสามารถทำแท้งได้อย่างถูกกฎหมายก็ต่อเมื่อแพทย์ลงความเห็นว่ามีความจำเป็นเท่านั้น นั่นคือเสี่ยงต่อสุขภาพของแม่ ซึ่งหากไม่ทำแท้งอาจทำให้แม่เกิดอันตรายถึงชีวิต ผู้เป็นแม่มีอาการผิดปกติทางจิต หรือกรณีตั้งครรภ์จากการถูกกระทำชำเรา เช่น ถูกข่มขืนหรือการมีเพศสัมพันธ์ในเชื้อสายเดียวกัน ซึ่งต้องให้แพทย์ในโรงพยาบาลที่ถูกกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น ในโรงพยาบาลที่ถูกกฎหมาย ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและรักษาพยาบาลก่อนและหลังทำแท้ง โดยมีการตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ และให้ความรู้เกี่ยวกับการยุติครรภ์ วิธีการดูแลตัวเอง ไปจนถึงวิธีติดตามสังเกตอาการของตนเองเพื่อกลับมาพบแพทย์อีกครั้ง ซึ่งวิธีการทำแท้งในบทความนี้มีไว้เฉพาะเพื่อให้ข้อมูลการทำแท้งโดยแพทย์ที่ถูกกฎหมายในกรณีที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น วิธีการทำแท้ง หรือยุติการตั้งครรภ์มี 2 วิธีหลักด้วยกัน ได้แก่ การใช้ยา และวิธีการที่มีหัตถการทางการแพทย์ร่วมด้วยโดยการดูดหรือขูดมดลูก ทำแท้งด้วยการใช้ยา การใช้ยาช่วยให้แท้งจะทำได้เมื่อผู้เป็นแม่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 9 สัปดาห์ โดยยาที่ใช้จะช่วยให้ปากมดลูกนิ่มและเปิดออก กระตุ้นการหดตัวของมดลูก ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษ สั่งจ่ายได้เฉพาะในโรงพยาบาลโดยแพทย์เท่านั้น ทำแท้งโดยมีหัตถการทางแพทย์ร่วมด้วย แพทย์อาจดูดมดลูกด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ หรือใช้วิธีขยายและขูดมดลูก ซึ่งวิธีการในแต่ละอายุครรภ์ก็แตกต่างกันไป ดังนี้ ไตรมาสแรก (อายุครรภ์ […]