ท้องไม่พร้อม ก่อนยุติตั้งครรภ์

อายุครรภ์เกิน 20 สัปดาห์ ให้หน่วยบริการฯ ให้ดำเนินการ “ดูแลช่วยเหลือ” หรือ “รับการจัดสวัสดิการสังคม” ที่เหมาะสมแก่การตั้งครรภ์และเลี้ยงดูบุตรต่อ…

จากกรณี กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศหลักเกณฑ์ให้คำปรึกษาในการยุติการตั้งครรภ์ ตามมาตรา 305 (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2565 โดยได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อที่ 26 ก.ย. 65 และจะมีผลบังคับเมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันประกาศ

โดยประกาศฉบับนี้ เพื่อแก้ปัญหาทำแท้งผิดกฎหมาย หญิงที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ สามารถทำแท้งได้ ไม่ถือเป็นความผิดทางอาญา แต่ต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อายุครรภ์ ที่สามารถยุติตั้งครรภ์ได้

สำหรับผู้ที่มั่นใจว่าตัวเองตั้งครรภ์ และไม่พร้อมที่จะมีบุตร เนื่องด้วยปัจจัยใดๆ ก็ตาม สามารถแจ้งความประสงค์ต่อหน่วยบริการ ซึ่งกรมอนามัยจะประกาศรายชื่อให้ทราบต่อไป โดยแจ้งผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น ด้วยตนเอง เป็นหนังสือ ทางโทรศัพท์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ทั้งนี้ หากหน่วยบริการฯ ดำเนินการตรวจวินิจฉัยอายุครรภ์แล้ว ปรากฏว่า

  • อายุครรภ์ เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ดำเนินการให้คำปรึกษาทางเลือก
  • อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ หากหญิง “ยืนยัน” จะยุติการตั้งครรภ์ ให้ดำเนินการเพื่อให้หญิงได้รับการยุติการตั้งครรภ์ตามข้อบังคับแพทยสภา
  • อายุครรภ์เกิน 20 สัปดาห์ ให้หน่วยบริการฯ ให้ดำเนินการ “ดูแลช่วยเหลือ” หรือ “รับการจัดสวัสดิการสังคม” ที่เหมาะสมแก่การตั้งครรภ์และเลี้ยงดูบุตรต่อไป
ท้องไม่พร้อม เปิดช่องทางรับคำปรึกษา ข้อควรรู้ ก่อนยุติตั้งครรภ์ถูกกฎหมาย

ก่อนยุติตั้งครรภ์ ต้องรู้อะไรบ้าง

เครือข่ายอาสา RSA ได้แนะนำว่า ก่อนที่ผู้หญิงจะยุติตั้งครรภ์นั้น ขั้นแรกอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่า

  • ตั้งครรภ์จริงหรือไม่ ซึ่งจะรู้ได้จากการตรวจเบื้องต้น ด้วยชุดตรวจตั้งครรภ์ ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายยา โดยตรวจหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน 14 วันขึ้นไป ถ้ายังไม่ชัดสามารถตรวจซ้ำได้ เว้นระยะประมาณ 7 วัน
  • อายุครรภ์เท่าไร อายุครรภ์จะมีหน่วยเป็นสัปดาห์ โดยนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย จนถึงวันที่นับ ควรตรวจอายุครรภ์โดยวิธีอัลตราซาวนด์ ที่คลินิก หรือโรงพยาบาลที่มีบริการนี้ เพื่อเลือกหน่วยบริการที่ให้บริการตามอายุครรภ์ได้
  • หากเลือกยุติการตั้งครรภ์ ควรปรึกษาคนรอบข้างและคิดให้รอบคอบ, ปรึกษาออนไลน์ ตามช่องทางต่างๆ ของเครือข่ายอาสา RSA, สายด่วน 1663, ศูนย์พึ่งได้ หรือคลินิกวัยรุ่นของโรงพยาบาลรัฐ ที่มีบริการนี้

การยุติตั้งครรภ์ มีด้วยกัน 2 วิธี

  • การใช้ยา ใช้ได้ในทุกอายุครรภ์ ซึ่งขนาดของยา และวิธีการใช้ยา จะแตกต่างกันตามคำแนะนำของแพทย์ แบ่งเป็น อายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ และ อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์
  • การใช้กระบอกดูดสุญญากาศ ใช้ได้ถึงอายุครรภ์ 15-16 สัปดาห์ โดยแพทย์ที่มีความชำนาญเท่านั้น