ทำแท้งไม่ผิดกฎหมาย ไม่มีความผิด มีเหตุผลอะไรบ้าง เช็กกฎหมายยุติการตั้งครรภ์

การทำแท้ง หรือการยุติการตั้งครรภ์ นับเป็นประเด็นที่ผู้คนต่างพากันจับตามองและให้ความสนใจ เนื่องจากมีทั้งคนที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับการทำแท้ง อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศ เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ ตามมาตรา 305 (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2565 ประกาศฉบับนี้ได้กำหนดให้หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่ถือเป็นความผิดทางอาญา แต่หญิงนั้น ต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ

ซึ่งทางสำนักงานกิจการยุติธรรม เองก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อกฎหมายแบบละเอียดสำหรับหญิงที่จำเป็นต้องการทำแท้ง หรือการยุติการตั้งครรภ์

สำหรับ 5 เหตุผลทำแท้งตามกฎหมาย ไม่มีความผิด ถ้าทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหญิงยินยอมดำเนินการตามข้อบังคับแพทย์สภา

1. มีครรภ์ต่อไปแล้วจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ
2. มีครรภ์เนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ
3. มีความเสี่ยงมาก/มีเหตุผลทางการแพทย์ที่เชื่อได้ว่าถ้าคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
4. อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ และหญิงยืนยันทำแท้ง
5. อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ต้องได้รับการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขประกาศกำหนดฯและหญิงยืนยันทำแท้ง

ทั้งนี้ หากหญิงที่ทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขั้นตอนการตรวจรับคำปรึกษา
1. ทางเลือกหญิงขอรับคำปรึกษาการยุติการตั้งครรภ์ (แจ้งเรื่องด้วยวาจา เป็นหนังสือ โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์)
2. หน่วยบริการ เช่น
– ปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม สายด่วน 1663
– สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย โทร. 0 2590 4171
– กรมอนามัย สายด่วน 1478
– ศูนย์พึ่งได้หรือคลินิกวัยรุ่นของโรงพยาบาลภาครัฐ
– หน่วยบริการเครือข่ายอาสา RSA THAI และระบบออนไลน์
3. ตรวจวินิจฉัย/ประเมินอายุครรภ์ ตามข้อบังคับแพทยสภา
4. หน่วยบริการปรึกษาทางเลือก ให้คำปรึกษา
– รับฟังปัญหาด้วยความใสใจและเป็นมิตร
– ไม่ตรีตราตัดสินการกระทำนี้
– ให้ข้อมูลทางการแพทย์เบื้องต้น ประกอบการตัดสินใจ
– ให้อิสระ ไม่โน้ทน้าว บีบบังคับ
– รักความลับการปรึกษาทางเลือกและการยุติการตั้งครรภ
5. หากต้องการตั้งครรภ์ต่อ
– ได้รับการดูแล/ช่วยเหลือสวัสดิการสังคมการตั้งครรภ์/คลอด/เลี้ยงดูบุตร
6. หากยืนยันยุติการตั้งครรภ์
– อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ : ออกเอกสารยืนยันผ่านการตรวจและรับคำปรึกษา และให้ยุติการตั้งครรภ์ และพิจารณาให้การดูแล/ช่วยเหลือ/สวัสดิการสังคมการยุติการตั้งครรภ์
– อายุครรภ์เกิน 20 สัปดาห์ : ต้องมีเหตุยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย (ข้อ 1,2,3) ให้ดำเนินการตามข้อบังคับแพทยสภา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *